ഫഹദ് സലീം പുക്കോട്ടൂർ

ഫഹദ് സലീം പുക്കോട്ടൂർ

മക്കത്തേക്കൊരു ഫ്രീ വിസ

വായനയോട് വിരക്തിയായിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ എഴുത്തിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാവല്‍ സഹജമാണല്ലോ. പിന്നെ, എപ്പോഴോ വായിച്ചു തുടങ്ങി. എന്റെ നേരെ ഇരട്ടക്കുഴല്‍ തോക്കു ചൂണ്ടി നില്‍ക്കുന്ന വളഞ്ഞ തൊപ്പിവെച്ച്, നീണ്ട...

Read more
error: Content is protected !!
×