ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ

ഇ.പി. രാജഗോപാലൻ

സാഹിത്യനിരൂപകൻ, വിമർശകൻ, നാടകകൃത്ത്, 2016 മുതൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗമാണ്. പുരോഗമന കലാ-സാഹിത്യസംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡണ്ടുമാണ്. സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം (എസ്.പി. സി. എസ്. / എൻ.ബി.എസ് ) ഡയരക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

No Content Available
error: Content is protected !!
×