ഇജ്‌ലാൽ യാസിർ

ഇജ്‌ലാൽ യാസിർ

ഗവേഷകൻ, ലേഖകൻ.
കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംഎ എക്ക്ണോമിക്സിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് നേടി.

No Content Available
error: Content is protected !!
×