ഒ കെ റാഷിദ് അഹ്സനി കോഡൂർ

ഒ കെ റാഷിദ് അഹ്സനി കോഡൂർ

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ

അജ്മീർ; അനുഭൂതിയുടെ ദർബാർ

അജ്മീർ; അനുഭൂതിയുടെ ദർബാർ

വെൽക്കം ടു അജ്മീർ സ്റ്റേഷൻ. അങ്ങനെ ഗരീബ് നവാസ് ഖാജ മുഈനുദ്ധീൻ ചിശ്തി (റ)യുടെ മുറ്റത്തിറങ്ങുകയാണ്. പവിത്രമായ പ്രഭാത സമയം. ആകാശം വെള്ളപുതച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദിനവും...

error: Content is protected !!
×