ഒ.വി. വിജയൻ

ഒ.വി. വിജയൻ

മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ആധുനികതയ്ക്ക് അടിത്തറ പാകിയ എഴുത്തുകാരനും കാർ‍ട്ടൂണിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും കോളമെഴുത്തുകാരനായ പത്രപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു. ജീവിതം - ജൂലൈ 2,1930-മാർച്ച് 30,2005

No Content Available
error: Content is protected !!
×