റാഷിദ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് ചീക്കോട്

റാഷിദ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് ചീക്കോട്

കൊന്നാര് വെറുമൊരു ഗ്രാമമല്ല

കൊന്നാര് വെറുമൊരു ഗ്രാമമല്ല

പഴയ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തില്‍ ചെറുവായൂര്‍ അംശം മപ്രം ദേശത്തില്‍ പെട്ട ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമമാണ് കൊന്നാര്. തെളിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചാലിയാറിന്റെ തീരത്ത് ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന പള്ളിമിനാരങ്ങളും അതിന്റെ ചാരത്തായി...

error: Content is protected !!
×