രിസ്‌വാന മാരായമംഗലം

രിസ്‌വാന മാരായമംഗലം

Photo by Hannah Olinger on Unsplash

എന്റെ പ്രണയിനി

എന്‍ അനര്‍ഗളമായ വികാരത്തിന്‍ കുത്തൊഴുക്കാം കവിതകളിന്ന് എന്റെയീ ജഡത്തില്‍ നിന്നു- യര്‍ന്നെഴുന്നേറ്റ് പറന്നകന്നു. വേദനയുടെ, ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നിസ്സഹായതയുടെ കൊമ്പല്ലുകള്‍ എന്നില്‍ കുത്തിയിറക്കി കൊണ്ടിരുന്നു. ഓ എന്റെ കവിതയേ,...

error: Content is protected !!
×