സമീര്‍ ബിന്‍സി

സമീര്‍ ബിന്‍സി

കേരളത്തിലെ സൂഫീ കാവ്യ പാരമ്പര്യം

mhrezaa-sm-8QYrbYLM-unsplash.jpg

മാലോക തലത്തില്‍ സൂഫീകാവ്യങ്ങളെ പ്രധാനമായും മൂന്നോ നാലോ ആയി തരം തിരിക്കാം. ഒന്ന് ഹംദ് മറ്റൊന്ന് നഅ്ത.് മൂന്നാമതായി മനാഖിബ്. ചില ആളുകള്‍ ഇതിനെ ഫല്‍സഫാന തസവുഫാന...

Read more
error: Content is protected !!
×