ഷമീന

ഷമീന

തിരുദൂതര്‍

തിരുദൂതര്‍

അജ്ഞാതാന്ധകാരത്താല്‍ വിറുങ്ങലി- ച്ഛസ്തമിയ്ക്കും അബ്രഹ്മഭൂവിലാറ്റുനോറ്റു അനാഥനാണെങ്കിലുമെന്തോമനയായ് ഒരു പിഞ്ചുപൈതല്‍ പിറന്നു വീണു . മാലാഖമാര്‍വന്നോമനക്കുഞ്ഞിനന്നു പ്രണവാക്ഷരം കോര്‍ത്തൊരു പേര് നല്‍കി ! സ്തുത്യരതനെന്നോ, പുകള്‍ കൊണ്ടവനോ വാഴ്ത്തപെട്ടവനോ...

error: Content is protected !!
×