സുഫൈറ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ

സുഫൈറ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ

കറുപ്പില്‍ തെളിഞ്ഞ വെളുപ്പ്

Photo by Jacqueline Munguía on Unsplash

കഥ മുറിയുടെ മൂലക്ക് പൂപ്പല്‍ പിടിച്ചു കിടന്ന എഴുത്തു പലകയിലേക്ക് കടലാസ് കഷണങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചു മുഷിഞ്ഞ ചുവരിലേക്ക് നോക്കിയിരുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂറുകള്‍ എത്ര കഴിഞ്ഞു. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക്...

Read more
error: Content is protected !!
×