ആലിയ സഫ്‌വാന ബാഹിറ

ആലിയ സഫ്‌വാന ബാഹിറ

യുവ എഴുത്തുകാരി, വിദ്യാർത്ഥി

മാനം മുട്ടുന്ന സ്നേഹച്ചില്ലകൾ..

മാനം മുട്ടുന്ന സ്നേഹച്ചില്ലകൾ..

ചിതലരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളാണ് ചിതറിയോടുന്ന നമുക്കിടയിലെ ശേഷിപ്പുകൾ .. ചലനങ്ങളും മൗനങ്ങളും ചങ്ങാത്തം കൂടിയ ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മെ ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില യാത്രകൾ എന്നും കണ്ണിനും ഖൽബിനും...

error: Content is protected !!
×