ചേലക്കുളം മുഹമ്മദ് അബുല്‍ ബുഷ്റ എം.എഫ്.ബി

ചേലക്കുളം മുഹമ്മദ് അബുല്‍ ബുഷ്റ എം.എഫ്.ബി

മാനവിക മൈത്രി, ബഹുസ്വരത:  അതാണ് പ്രവാചക സന്ദേശം

മാനവിക മൈത്രി, ബഹുസ്വരത: അതാണ് പ്രവാചക സന്ദേശം

അത്യാധുനിക ഗവേഷണ പരീക്ഷണങ്ങളുടേയും അതിനൂതതനങ്ങളായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടേയും കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്. സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും സദാചാര ബോധത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള വിശിഷ്ട സന്ദേശമാണ് കാലം കടഞ്ഞെടുത്ത മാനവികതയുടെ ദൂതന്‍ പ്രവാചകര്‍(സ)...

error: Content is protected !!
×