അഹമ്മദ് സര്‍ഫാസ്‌

അഹമ്മദ് സര്‍ഫാസ്‌

Photo by Anis Coquelet on Unsplash

ഔലിയാക്കളും കറാമത്തും

അല്ലാഹുവിന്റെ കല്‍പനകള്‍ അക്ഷരം പ്രതി ശിരസാവഹിക്കുകയും വിരോധനകളില്‍ നിന്ന് കണിഷമായി അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഔലിയാക്കള്‍. മുഴുവന്‍ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുമാണവര്‍. അല്ലാഹു പറയുന്നു: 'അറിയണം,...

error: Content is protected !!
×