അല്‍ ഇര്‍ഫാദ്

അല്‍ ഇര്‍ഫാദ്

മലപ്പുറത്തിന്റെ മാപ്പിള പൈതൃകം

ധീരതയുടെ വീരേതിഹാസം രചിച്ച് ത്യാഗത്തിന്റെ പാതയില്‍ അനശ്വര ചിഹ്നങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ച് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനും ദേശരക്ഷക്കും പടപൊരുതിയ ആയിരങ്ങളുടെ ജന്മ ഭൂമിയാണ് മലപ്പുറം. ആഢ്യത്വത്തിന്റെയും ബൂര്‍ഷ്വായിസത്തിന്റെയും ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിനെതിരെ സമരം...

Read more
error: Content is protected !!
×