അമീന്‍ റമദാന്‍ അദനി

അമീന്‍ റമദാന്‍ അദനി

ഹജ്ജൊഴുകിയ സർക്കീട്ടുപാട്ട്

ഹജ്ജൊഴുകിയ സർക്കീട്ടുപാട്ട്

ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സാഹിത്യം സഞ്ചാര സാഹിത്യമായിരിക്കും. മനുഷ്യസഞ്ചാരത്തിന്റെ വേരുകളില്‍ നിന്നാണ് സഞ്ചാര സാഹിത്യം രൂപപ്പെട്ടത്. സഞ്ചാരത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്‍ ആര്‍ജജിച്ചെടുത്തത് മനുഷ്യ പ്രകൃതിയും ലോകവും വിശാലമാണെന്നും സംസ്‌കാരം ബഹുലമാണെന്നുമുള്ള...

Photo by Jehyun Sung on Unsplash

ഒടുക്കം

മാനത്തുവച്ചു തുഷാരങ്ങള്‍ ഒരു യോഗം ചേര്‍ന്നു.എന്തിന്? തങ്ങളുടെ ആത്മസഖി മണ്ണിനെ ഒന്നു ചുംബിക്കണം.അവളെ മത്തുപിടിപ്പിച്ചും, കാമം തീര്‍ത്തും ആ മാറില്‍ തഴുകി നടക്കണം. പെണ്ടാരു കൂട്ട പലായന...

error: Content is protected !!
×