അമീര്‍ അദനി വറ്റല്ലൂര്‍

അമീര്‍ അദനി വറ്റല്ലൂര്‍

chechniya-Map.jpg

ചെച്‌നിയ: പാരമ്പര്യ ഇസ്‌ലാമിന്റെ ദേശം

പാര്യമ്പര്യ ഇസ്‌ലാമില്‍ പൈതൃകവും തനിമയും സാംസ്‌കാരവും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് 1993ല്‍ രൂപീകൃതമായ ചെച്‌നിയ. പാര്യമ്പര്യ മുസ്‌ലിംകളുടെ വിശ്വാസത്തിനും സംസ്‌കാരത്തിനും കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ചില സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് 1993ന് ശേഷം...

error: Content is protected !!
×