അനസ് മുബാറക് കിടങ്ങയം

അനസ് മുബാറക് കിടങ്ങയം

വിദ്യാർത്ഥി

റജബ്; വിശ്വാസിയുടെ അനുഗ്രഹകാലം

റജബ്; വിശ്വാസിയുടെ അനുഗ്രഹകാലം

ഓരോ വിശ്വാസിയുടേയും ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും കിരണങ്ങൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ മാസമാണ് റജബ്. അനേകം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്കും അത്ഭുതങ്ങൾക്കും അനുഗൃഹീത നിമിഷങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായ മാസവും കൂടിയാണത്....

error: Content is protected !!
×