ആശിഖ് സഖാഫി പൊന്മള

ആശിഖ് സഖാഫി പൊന്മള

എഴുത്തുകാരൻ

ഹൃദ്യവായനയുടെ ഹിമകണങ്ങൾ

ഹൃദ്യവായനയുടെ ഹിമകണങ്ങൾ

1964 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മഞ്ഞിന്റെ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ പതിപ്പാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ഇതൊരു നോവലോ കഥയോ കവിതയോ ആണെന്നു ചോദിച്ചാൽ ഓരോന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാമാണ്. തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു...

error: Content is protected !!
×