ഡി അനിൽകുമാർ

ഡി അനിൽകുമാർ

കവി, പ്രഭാഷകൻ, സാഹിത്യ പ്രവർത്തകൻ

നടന്ന് നടന്നാണ് കൊണ്ടോയിരുന്നത്

നടന്ന് നടന്നാണ് കൊണ്ടോയിരുന്നത്

കുട്ടയിൽ മണ്ണിട്ട് അടുക്കി ഐസിട്ട് മണ്ണിട്ട് അടുക്കി കുട്ടയിൽ മീനുകൾ നടന്ന് നടന്നാണ് കൊണ്ടോയിരുന്നത് കാല് ചുടുമ്പം കൊറേ നേരമിലയിൽ ചവിട്ടി ഉച്ചിവെയിലടിക്കുമ്പോ ചരുവം ചെരിച്ച് വാലിയാമൊരലോ...

error: Content is protected !!
×