ദീജ സതീഷ് പലവിള

ദീജ സതീഷ് പലവിള

albert-renn-A5FHmJKiIC4-unsplash.jpg

നാം എന്തിന് ഹെലന്‍ കെല്ലറെ ഓര്‍ക്കണം?

പോരാളികള്‍ എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങളെ എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത്..! ഞാനടങ്ങുന്ന വികലാംഗ സമൂഹത്തിന് അതല്ലാതെ മറ്റൊരു പേരുണ്ടാകുമോ? അറിയില്ല. എന്നിട്ടും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ട, അകത്തളങ്ങളിലെ ഇരുട്ടിനോടും, അവഗണനകളോടും പോരടിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നിങ്ങള്‍...

error: Content is protected !!
×