എറിക് വിംഗിള്‍അമേരിക്ക

എറിക് വിംഗിള്‍അമേരിക്ക

അല്‍ ഇഹ്‌സാനുല്‍ കാമില്‍: അര്‍ത്ഥ വ്യാപ്തി

Photo by Ashkan Forouzani on Unsplash

ഉസ്‌വതുന്‍ ഹസനഃ എന്ന നബി ഗുണത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാമിക വിശകലനങ്ങള്‍ വികാസം പ്രാപിക്കുക 'അല്‍ ഇന്‍സാനുല്‍ കാമില്‍' എന്ന സൂഫീ ആഖ്യാനത്തിലൂന്നിയാണ്, എല്ലായ്‌പ്പോഴും. തസവ്വുഫ് സ്രഷ്ടാവിലലിയാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമായതിന്റെ അനുരണനമായി...

Read more
error: Content is protected !!
×