അല്ലാമ ഹബീബ് ഉമര്‍ബിന്‍ സാലിം ബിന്‍ ഹാഫിള്

അല്ലാമ ഹബീബ് ഉമര്‍ബിന്‍ സാലിം ബിന്‍ ഹാഫിള്

ശുഭപര്യന്തം ചില സദുപദേശങ്ങള്‍

ശുഭപര്യവസാനത്തിനായി ജാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയുമുള്ളവരാവുക. കര്‍മ്മങ്ങള്‍, ദിനങ്ങള്‍, ആഴ്ച്ചകള്‍, മാസങ്ങള്‍, വര്‍ഷങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ എല്ലാം ഒടുക്കം ശുഭകരമായാല്‍ ജീവിതാവസാനം മികച്ചതാവാന്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ കടാക്ഷമുണ്ടാവും. കര്‍മ്മങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത അതിന്റെ അവസാനത്തിലാണെന്ന്...

Read more
error: Content is protected !!
×