ഹാഷിം അദനി പുഴക്കാട്ടിരി

ഹാഷിം അദനി പുഴക്കാട്ടിരി

പുതുവര്‍ഷം: പുതുക്കാം ജീവിതത്തെ

Photo by Sarang Pande on Unsplash

പുതുവര്‍ഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോള്‍ ഓരോ മുസ്‌ലിമിന്റെയും മനസ്സിലേക്ക് ധാരാളം ത്യാഗത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും ക്ഷമയുടെയും സ്മരണകള്‍ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ഇസ്‌ലാമിന്റെ വെളിച്ചവും പ്രതാപവും വളര്‍ച്ചയും ഉയര്‍ച്ചയുമെല്ലാം ഉണ്ടായത്...

Read more
error: Content is protected !!
×