ഹൈദ്രൂസ് കുട്ടി സ്വലാത്ത് നഗര്‍

ഹൈദ്രൂസ് കുട്ടി സ്വലാത്ത് നഗര്‍

ഹജ്ജോര്‍മയിലെ ബിതാഖത്തും ഫോര്‍ട്ടീഫോര്‍ വിസയും

ഹജ്ജോര്‍മയിലെ ബിതാഖത്തും ഫോര്‍ട്ടീഫോര്‍ വിസയും

മണ്ണിനാലുണ്ടാക്കിയ ചുമരില്‍ ഓലയും തടുക്കും മേഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കൂരകള്‍...ചക്കര ചായയും ചക്കരക്കിഴങ്ങും കൂട്ടി നാസ്തയും....കഞ്ഞിയും ചക്കക്കൂട്ടാനും കൂട്ടി ഉച്ച ഭക്ഷണവും... ചോറും പുമ്മുളുവും കൂട്ടി രാത്രി ഭക്ഷണവും കഴിച്ച...

error: Content is protected !!
×