അഹ്മദ് ജദീർ കൂട്ടിലങ്ങാടി

അഹ്മദ് ജദീർ കൂട്ടിലങ്ങാടി

എഴുത്തുകാരൻ, വിദ്യാർത്ഥി

ഇമാം ശാഫിഈ (റ); ഇടവഴികളില്ലാത്ത യാത്രകൾ

ഇമാം ശാഫിഈ (റ); ഇടവഴികളില്ലാത്ത യാത്രകൾ

യാത്രകൾ എക്കാലത്തും വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന്റെ പ്രധാന മാധ്യമമാണ്. യാത്രകളിലൂടെ പുതിയ ദേശങ്ങളെയും ഭാഷകളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന അറിവിന്റെ ഉറവിടങ്ങളെയും അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ലോകത്ത് അറിവുകൊണ്ട് ഉന്നതങ്ങൾ...

error: Content is protected !!
×