ജാസിൽ ഹനീഫ

ജാസിൽ ഹനീഫ

വിദ്യാർത്ഥി

ഇബ്നു ഫിർനാസ്: ചിറകുവിരിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ

ഇബ്നു ഫിർനാസ്: ചിറകുവിരിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ

ആധുനിക ലോകക്രമത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പഠനഗവേഷണങ്ങൾ സജീവമാണ്. വിമാനവും ആകാശവും അന്താരാഷ്ട്ര വിനിമയങ്ങളുടെ സത്യദയാവുകയും ആഗോള വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിലാണ് വ്യോമയാനം (Aviation) എന്ന ആശയത്തെ...

error: Content is protected !!
×