ജാസിം അദനി മടക്കര

ജാസിം അദനി മടക്കര

സീറത്തുന്നബവ്വിയ്യ: രചനയുടെ തുടക്കം

Photo by Clicking Machine on Unsplash

കേരളത്തിലെ ഓരോ ജയിലുകളിലെയും ജയില്‍പുള്ളികളുടെയും ജയില്‍വാസക്കാലത്തെ മുഴുവന്‍ ചെലവുകളും വഹിക്കുന്നത് കേരള സര്‍ക്കാറാണ്. കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സര്‍ക്കാറിന് വലിയ ബാധ്യത വരുത്തിയും പിത്തത്തടിയുമായും സമൂഹത്തിന്റെ ആട്ടും തുപ്പും...

Read more
error: Content is protected !!
×