ജാസിം അദനി മടക്കര

ജാസിം അദനി മടക്കര

സീറത്തുന്നബവ്വിയ്യ: രചനയുടെ തുടക്കം

സീറത്തുന്നബവ്വിയ്യ: രചനയുടെ തുടക്കം

കേരളത്തിലെ ഓരോ ജയിലുകളിലെയും ജയില്‍പുള്ളികളുടെയും ജയില്‍വാസക്കാലത്തെ മുഴുവന്‍ ചെലവുകളും വഹിക്കുന്നത് കേരള സര്‍ക്കാറാണ്. കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സര്‍ക്കാറിന് വലിയ ബാധ്യത വരുത്തിയും പിത്തത്തടിയുമായും സമൂഹത്തിന്റെ ആട്ടും തുപ്പും...

error: Content is protected !!
×