ഡോ. കെ.കെ.എന്‍ കുറുപ്പ്

ഡോ. കെ.കെ.എന്‍ കുറുപ്പ്

ചരിത്രത്തില്‍ മഅ്ദിന്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്

ചരിത്രത്തില്‍ മഅ്ദിന്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്

ഒരു ചരിത്രകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ മലപ്പുറം മഅ്ദിന്‍ അക്കാദമിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വിവിധ രംഗങ്ങളില്‍ ആ പ്രസ്ഥാനം എത്തിപ്പിടിച്ച നേട്ടങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന്‍. 2009ല്‍ നടന്ന എന്‍കൗമിയം...

error: Content is protected !!
×