മുഹമ്മദ് ഉവെെസ് ടി.പി

മുഹമ്മദ് ഉവെെസ് ടി.പി

വിദ്യാർത്ഥി, എഴുത്തുകാരൻ

അവസാന ആകാശവും കടന്ന് പറവകൾ പിന്നെങ്ങോട്ടു പറക്കും

അവസാന ആകാശവും കടന്ന് പറവകൾ പിന്നെങ്ങോട്ടു പറക്കും

അവസാന ആകാശവും കടന്നു പറവകൾ പിന്നെങ്ങോട്ടു പറക്കും. ഫലസ്തീൻ കവി മഹ്മൂദ് ദർവീശിന്റെ കവിതയിലെ വരികൾ ശരിക്കും ലോക ജനതയെ വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ്. പലസ്തീൻ ജനതയിന്ന് അവസാനത്തെയൊരു...

error: Content is protected !!
×