മുബശ്ശിര്‍ അദനി കരുവാരക്കുണ്ട്‌

മുബശ്ശിര്‍ അദനി കരുവാരക്കുണ്ട്‌

മദ്യ വിമുക്തിയിലെ ഇസ് ലാമിക സമീപനങ്ങള്‍

മദ്യ വിമുക്തിയിലെ ഇസ് ലാമിക സമീപനങ്ങള്‍

സാമൂഹ്യജീവിയായ മനുഷ്യനെ വ്യതിരക്തനാക്കുന്നത് വിവേകവും വിശേഷ ബുദ്ധിയുമാണ്. തന്റെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിലുള്ള വിഭിന്നങ്ങളായ വിഷയങ്ങളില്‍ ശരിയും തെറ്റും വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് സുകൃതസമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കാനാണ് മനുഷ്യന്‍ കല്‍പിതനായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ,...

error: Content is protected !!
×