മുഹമ്മദ് ഇ.കെ നെല്ലിക്കുത്ത്

മുഹമ്മദ് ഇ.കെ നെല്ലിക്കുത്ത്

മലബാര്‍, മഖ്ദൂം, അദ്കിയ: മനുഷ്യസങ്കല്‍പങ്ങളിലെ പുനരാലോചനങ്ങള്‍

മലബാര്‍, മഖ്ദൂം, അദ്കിയ: മനുഷ്യസങ്കല്‍പങ്ങളിലെ പുനരാലോചനങ്ങള്‍

എല്ലാ വഴികളും നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ഉറങ്ങുന്നു. പരിചിതമല്ലാത്ത പൊടികള്‍ കാലടിപ്പാടുകെള അവ്യക്തമാക്കുന്നു. മെഴുകുതിരി കെടുത്തൂ... വീഞ്ഞു കൂജയും കോപ്പയും എടുത്തുമാറ്റൂ... നിന്റെ ഉറക്കമില്ലാത്ത വാതിലുകള്‍ പൂട്ടൂ......

error: Content is protected !!
×