മുസ്തഫ മാസ്റ്റര്‍ കോഡൂര്‍

മുസ്തഫ മാസ്റ്റര്‍ കോഡൂര്‍

സംഘാടനത്തിന്റെ ഊര്‍ജ്ജം

സംഘാടനത്തിന്റെ ഊര്‍ജ്ജം

മലപ്പുറത്തിന് അതിന്റെ തനതായ പാരമ്പര്യവും സ്വത്വവും തിരിച്ചു തന്ന സ്ഥാപനമാണ് മഅ്ദിന്‍. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ആശയപരമായും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പാമരത്തം നേരിട്ടിരുന്ന എണ്‍പതുകളെ കുറിച്ച് ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇപ്പോഴും ഭയമാണ്....

error: Content is protected !!
×