റാശിദ് വെള്ളുവങ്ങാട്

റാശിദ് വെള്ളുവങ്ങാട്

എഴുത്തുകാരൻ, വിദ്യാർത്ഥി

ധീരതയ്ക്ക് ചൂട്ടു കാട്ടിയ പോരാളി

ധീരതയ്ക്ക് ചൂട്ടു കാട്ടിയ പോരാളി

"ഞങ്ങൾ മരണവും അന്തസായി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ണുകെട്ടി പിറകിൽനിന്നു വെടിവെക്കാറാണു പതിവെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കൊല്ലുമ്പോൾ കണ്ണുമൂടാതെ മുന്നിൽനിന്നുതന്നെ വെടിയുതിർക്കണം. അവസാനമായി അതേ എനിക്കു പറയാനുള്ളൂ..."...

error: Content is protected !!
×