റാസി

റാസി

കവി, എഴുത്തുകാരൻ, തിരുവനന്തപുരത്ത് തെരുവ് തൊഴിലാളിയാണ്.

ഒരു തെരുവ് തൊഴിലാളിയുടെ സാഹിത്യബന്ധം

ഒരു തെരുവ് തൊഴിലാളിയുടെ സാഹിത്യബന്ധം

ഇങ്ങനെയൊരു ഗുറിപ്പ് എഴുതാനുള്ള പ്രചോദനം ഞാനെഴുതുന്നതൊക്കെ നാറ്റ ഓടസാഹിത്യമാണെന്ന് ഏതൊക്കയോ വരേണ്യ നാവുകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടതിനാൽ.വരേണ്യ നാവുകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച പരിഹാസത്തിനാൽ. സാഹിത്യത്തിൽ ഓടസാഹിത്യവുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ...

error: Content is protected !!
×