റിൻഷാദ് കിളിയാമണ്ണിൽ

റിൻഷാദ് കിളിയാമണ്ണിൽ

ലേഖകൻ, നിയമ വിദ്യാർത്ഥി

ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനവും

ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനവും

കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനം മുള്ളിന്‍ വേലിയിലൂടെ നടക്കുന്നതിന് സമാനമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരും എപ്പോഴും ഭരണകൂട വേട്ടയാടലുകള്‍ക്ക് വിധേയരാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കും അവരുടെ...

error: Content is protected !!
×