സൈനുദ്ധീന്‍ കാരിക്കുളം

സൈനുദ്ധീന്‍ കാരിക്കുളം

മരണം നേരില്‍ കണ്ട നിമിഷങ്ങള്‍

മരണം നേരില്‍ കണ്ട നിമിഷങ്ങള്‍

ജീവിതത്തില്‍ ഒരു ഹജ്ജെങ്കിലും ചെയ്യുകയെന്നത് ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടേയും അടങ്ങാത്ത അഭിലാഷമാണ്. ഏതൊരു കാര്യത്തോടും ആഗ്രഹം മൊട്ടിടുമ്പോള്‍ അതു പൂവണിയാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുകയും നേടിയെടുത്തവരെ കണ്ട്...

error: Content is protected !!
×