സനൂഫ് മുഹമ്മദ്

സനൂഫ് മുഹമ്മദ്

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലൈസ്റ്ററിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി, ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ്

ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ

ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി അരാഷ്ട്രീയതയൊരു പുതിയ ട്രെൻ്റായി പിടിമുറുക്കുന്നുണ്ട്. തീവ്ര വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോടൊപ്പം സാമാന്തരമായി ഈ അരാഷ്ട്രീയ ചിന്താധാരക്കു ശക്തിയാർജ്ജിക്കാനാകുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാൽ,...

error: Content is protected !!
×