സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര

സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര

മലയാളത്തിലെ മുതിർന്ന കവിയും ഗാനരചയിതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമാണ്

സ്പെയർപ്പാർട്ട്

സ്പെയർപ്പാർട്ട്

ആപ്പീസു ഫയലുകൾ- ക്കിടയിലൊരു ഫയൽ - മേരീ പോൾ തൊഴിലാളിസ്റ്റോറിലു- ണ്ടൊരിക്കലും വറ്റാത്തൊരെണ്ണപ്പാട്ട-മോഹനൻ ഗാരേജിലെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾക്കിട- യ്ക്കുണ്ടല്ലോ ശിവരാമൻ. ശിവരാമന് ഡീസൽ- മഴയിലാറാട്ട്, അന്തർദ്ദേശീയ തൊഴിലാളി- ദിനത്തിൽ...

error: Content is protected !!
×