സവാദ് കോട്ടുമല

സവാദ് കോട്ടുമല

വിദ്യാർത്ഥി, മഅ്ദിൻ കുല്ലിയ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സയൻസ്

ഹജ്ജുൻ മബ്റൂർ; ഇലാഹിനെ പുണരുന്ന നേരങ്ങൾ

ഹജ്ജുൻ മബ്റൂർ; ഇലാഹിനെ പുണരുന്ന നേരങ്ങൾ

സമ്പത്തും ശരീരവും മനസ്സും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന കർമ്മമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ്. സമാധാനത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകം. മറ്റുള്ള ആരാധനകളെ പോലെ ഏവർക്കും എവിടെ വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഹജ്ജ്....

error: Content is protected !!
×