ശുഐബ് അലനല്ലൂർ

ശുഐബ് അലനല്ലൂർ

Photo by طفاف ابوماجدالسويدي on Unsplash

ഹജ്ജ് ഉംറ, അനുരാഗിയുടെ കൈ പിടിച്ച്

ഒരു മാളം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. തന്റെ മടമ്പ് അവിടെ അമർത്തി വെച്ചു സിദ്ദീഖ് (റ). ആ കാൽപ്പാദങ്ങൾ മറ്റൊരു അനുരാഗിയുടെ കാഴ്ചകളെയാണ് മറച്ചത്. പ്രണയഭാജനത്തെ നോക്കിയിരുന്ന കണ്ണിന്...

error: Content is protected !!
×