മുഹമ്മദ് സിനാൻ അരീക്കോട്

മുഹമ്മദ് സിനാൻ അരീക്കോട്

വിദ്യാർത്ഥി, എഴുത്തുകാരൻ

ബദ്‌രീങ്ങളേ.., ആശ്വാസത്തിന്റെ ഉൾവിളികൾ.

ബദ്‌രീങ്ങളേ.., ആശ്വാസത്തിന്റെ ഉൾവിളികൾ.

ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ധാർമ്മികമായ മൂല്യാധിഷ്ഠിത ജീവിതക്രമങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചത് മുതൽ അവന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എണ്ണമറ്റ സമരങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും കടന്നുപോയി. അനേകായിരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക്...

error: Content is protected !!
×