സിനാൻ എ.എം

സിനാൻ എ.എം

മലപ്പുറം ഗവ: കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ ബി. എ മലയാളം വിദ്യാർത്ഥി

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവും ബുൾഡോസർ രാജും

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവും ബുൾഡോസർ രാജും

ബാഹുല്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷത. വൈവിധ്യമാണ് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം. വിവിധ മതങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വേഷവിധാനങ്ങളുമായി നൂറ്റിനാൽപ്പത് കോടിയിൽ പരം പൗരൻമാർ രാജ്യത്തു വസിക്കുന്നു. നിരവധി മതങ്ങളെ ഉൾവഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ...

error: Content is protected !!
×