സുഹൈൽ മുണ്ടമ്പ്ര

സുഹൈൽ മുണ്ടമ്പ്ര

തൊഴിലാളിക്കു വരമ്പത്തു കൂലി നൽകണം

തൊഴിലാളിക്കു വരമ്പത്തു കൂലി നൽകണം

മെയ്‌ ഒന്ന് ലോക തൊഴിലാളി ദിനമാണ്. 1886ൽ അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയിൽ നടന്ന തൊഴിലാളി പ്രതിഷേധത്തിൽ പോലിസ് തൊഴിലാളികെൾക്കെതിരെ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിന്റെ ബാക്കിപത്രമെന്നോണം രൂപപെട്ടു വന്നതാണ് ഈ ദിനം....

error: Content is protected !!
×