യാസിര്‍ അദനി കുറ്റാളൂര്‍

യാസിര്‍ അദനി കുറ്റാളൂര്‍

മമ്പുറം തങ്ങള്‍ കീഴടക്കിയ നേതൃത്വം

മമ്പുറം തങ്ങള്‍ കീഴടക്കിയ നേതൃത്വം

കേരള ചരിത്രത്തില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങള്‍. ജന്മം കൊണ്ട് യമനിയാണെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തന മണ്ഡലം കേരളത്തിലെ മലബാര്‍ മേഖലയായിരുന്നുവെന്നത്...

error: Content is protected !!
×