നജീബ് മൂടാടി

നജീബ് മൂടാടി

സഹതാപമല്ല; പരിഗണനയാണ് വേണ്ടത്

XPhoto-by-Steven-HWG-on-Unsplash.jpg

'വിജയത്തിന്റെ പടികള്‍ ചവിട്ടിക്കയറുക' എന്നത് മലയാളത്തിലെ ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലെത്തിയവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ടെങ്കിലും പടിക്കെട്ടുകള്‍ കാരണം തോറ്റു പോകുന്ന ഒരുപാട്...

Read more
error: Content is protected !!
×