റാശിദ് ആമപ്പൊയില്‍

റാശിദ് ആമപ്പൊയില്‍

കണ്ണു തുറന്ന് കാവലിരിക്കുക

Photo by Shreshth Gupta on Unsplash

'ആഗസ്റ്റ് 14 അര്‍ധരാത്രിയുടെ മണി മുഴങ്ങുമ്പോള്‍, ലോകം ഉറങ്ങുമ്പോള്‍, ഇന്ത്യ ജീവിതത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ഉണരുകയായിരുന്നു.' സ്വതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പുലരിയെ ഡൊമിനിക് ലാപിയറും ലാരി കോളിന്‍സും ഫ്രീഡം...

Read more
error: Content is protected !!
×