റുഫൈദ

റുഫൈദ

അന്ധതയ്ക്കുള്ളിലെ മണ്‍ചിരാത്

അന്ധതയ്ക്കുള്ളിലെ മണ്‍ചിരാത്

ഉമ്മ മരിച്ചു. അന്ന് ലേബര്‍ മുറിയില്‍ ഇരട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങളായ എനിക്കും, റഫീദയ്ക്കും ജന്മം നല്‍കി, വേദനയില്‍ പുളഞ്ഞ് ആ മാതാവ് പരലോകം പുല്‍കുമ്പോള്‍ ചോരപ്പൈതലുകളായ ഞങ്ങളുണ്ടോ അതറിയുന്നു? പാവം...

error: Content is protected !!
×