വിമീഷ് മണിയൂർ

വിമീഷ് മണിയൂർ

മലയാള കവിയാണ് വിമീഷ് മണിയൂർ. 2018 ലെ കേരള സാഹിത്യഅക്കാദമിയുടെ കവിതക്കുള്ള കനകശ്രീ അവാർഡ് ഒരിടത്ത് ഒരു പ്ലാവിൽ ഒരു മാങ്ങയുണ്ടായി എന്ന കാവ്യ സമാഹാരത്തിനു ലഭിച്ചു.

ച

എല്ല് വിണ്ടുകീറുന്ന ചൂടിലും മാംസം ഒട്ടിപ്പോകുന്ന തണുപ്പിലും പുര ഒലിച്ചുപോയി ചെങ്കല്ലു കഷ്ണങ്ങളായ് തീരങ്ങളിലേക്ക് പാർക്കാൻ പോകുന്ന മഴക്കാലത്തും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല. നരച്ചുവറ്റിയ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ...

error: Content is protected !!
×