ഫസൽ വെള്ളുവങ്ങാട്

ഫസൽ വെള്ളുവങ്ങാട്

എഴുത്തുകാരൻ, വിദ്യാർത്ഥി

ലോകത്തുള്ള കണ്ണുകളെല്ലാം റാഫയിലേക്കു പായുന്നു

ലോകത്തുള്ള കണ്ണുകളെല്ലാം റാഫയിലേക്കു പായുന്നു

നിങ്ങൾക്കു പൂക്കളെ അറുത്തുമാറ്റാൻ സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ, വരാനിരിക്കുന്ന വസന്തത്തെ തടയാനാവില്ലല്ലോ -- പാബ്ലോ നെരൂദ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ഫലസ്തീനു വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദമുയരുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം,...

വർഗീയവിഭജനങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങാത്ത മലപ്പുറം

വർഗീയവിഭജനങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങാത്ത മലപ്പുറം

ഒരു കളവ് ആയിരം തവണ ആവർത്തിച്ചാൽ അത് സത്യമാകുമെന്ന ഗീബൽസിയൻ തന്ത്രമാണ് ഫാസിസം എക്കാലവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേ ഗീബൽസിയൻ തന്ത്രം തന്നെയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിൽ സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളും...

വൈശാഖ് ! നിങ്ങളീ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

വൈശാഖ് ! നിങ്ങളീ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

ഒരു രാജ്യത്തെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളാണ്. രാജ്യം അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴൊക്കെ വ്യതിചലിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെയും...

error: Content is protected !!
×