ഫസൽ വെള്ളുവങ്ങാട്

ഫസൽ വെള്ളുവങ്ങാട്

എഴുത്തുകാരൻ, വിദ്യാർത്ഥി

വൈശാഖ് ! നിങ്ങളീ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

വൈശാഖ് ! നിങ്ങളീ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

ഒരു രാജ്യത്തെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളാണ്. രാജ്യം അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴൊക്കെ വ്യതിചലിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെയും...

error: Content is protected !!
×